Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens verkregen door middel van onze website.

Artikel 1. Kennisgeving privacybeleid

 1. Deze privacyverklaring is bedoeld om uit te leggen hoe wij met privacy omgaan.
 2. Wij gelden als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens verkregen door gebruik van deze website. De volledige gegevens van ons zijn: Verwerkingsverantwoordelijke
  • Formele bedrijfsnaam: Booking Boosters B.V.
  • KvK-nummer: 69284822
  • Bezoekadres: Pantheon 28, Enschede
  • E-mailadres: support@bookingboosters.nl
  • Telefoonnummer: 088-1168901
 3. Wij respecteren en beschermen uw privacy. Wij zetten ons naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en met inachtneming van de geldende privacywetgeving worden gebruikt, opgeslagen en beheerd.
 4. Alle klanten en bezoekers van onze website zijn betrokkenen en klanten geven ons toestemming om persoonsgegevens op te nemen in het geautomatiseerde bestand en te gebruiken voor de doeleinden zoals die in artikel 2 staan omschreven.
 5. De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is: ons gerechtvaardigd belang (marketing en verbetering), voldoen aan een wettelijke plicht en uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 2. Doel informatieverzameling

 1. U geeft toestemming dat wij de persoonsgegevens die u online verstrekt alleen delen met onze leveranciers, afdelingen en/of zakenpartners die in naam van ons handelen voor de hieronder beschreven doelen. Deze afdelingen en/of zakenpartners, inclusief die in de Verenigde Staten en/of andere landen, hanteren een vergelijkbaar privacybeleid. Voor zover er expliciet om toestemming gevraagd wordt, heeft u altijd het recht uw toestemming in te trekken.
 2. Mocht u ons persoonsgegevens verstrekken (waarmee iemand kan worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie primair zal worden gebruikt voor het volgende:

 3. Het beheren van een website
 4. Het ontwerpen van een website
 5. Het tonen en het gebruik van de website(s) op een correcte en gepersonaliseerde manier.
 6. Het melden van wijzigingen in het beleid, documenten en onze diensten.
 7. Uw behoeften beter te begrijpen (al dan niet via cookies) en daarmee ons bedrijf, onze diensten, website, software en beveiliging te kunnen evalueren en (op maat) verbeteren.
 8. Het doen van commerciële uitingen, waaronder het versturen van gerichte nieuwsbrieven.
 9. Het op anonieme basis doen van (demografisch en statistisch) onderzoek.
 10. Onze bedrijfsvoering veilig te stellen en te beschermen en om fraude, ongeoorloofde activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden te identificeren en te helpen minimaliseren of voorkomen.
 11. Het beheer en onderhoud van informatiesystemen
 12. Publieke communicatie, waaronder het zichtbaar maken van reviews

Artikel 3. Categorieën verzamelde gegevens

De categorieën van informatie over u die wij mogelijk verzamelen, gebruiken, openbaar maken en anderszins hanteren, kunnen per land en geldende wet variëren.

 1. Naam en contactgegevens: We verzamelen uw voor-  en achternaam, e-mailadres, en andere soortgelijke contactgegevens.
 2. Overige contactgegevens: Alleen indien u deze uit eigen beweging verstrekt verzamelen wij overige gegevens, bijvoorbeeld aanhef en geslacht.
 3. Referenties: We verzamelen verwijzende websites en profiel-id’s, wachtwoorden, wachtwoordhints en soortgelijke beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor authenticatie en toegang tot het account.
 4. Apparaat- en verbruiksgegevens: We verzamelen gegevens over uw apparaat, zoals IP-adres, Internetbrowser en apparaat type, apparaat-id's, in- en uitloggegevens, regionale en taalinstellingen en hoe u en uw apparaat werken met onze website(s) en met onze diensten/producten. Deze gegevens omvatten ook informatie over de besturingssystemen en andere software die op uw apparaat geïnstalleerd is, inclusief productcodes.
 5. Ondersteuningsgegevens: Wanneer u de hulp van ons inroept voor ondersteuning, verzamelen we gegevens over u, de afgenomen dienst en andere details die relevant zijn voor het ondersteunen bij incidenten. Het betreft hier gegevens zoals contact- of authenticatiegegevens, de inhoud van communicatie met onze klantenservice, gegevens over de website/dienst op het moment van de fout en tijdens de diagnose, evenals transport gegevens.
 6. Locatiegegevens: We verzamelen onnauwkeurige gegevens over uw locatie. Onnauwkeurige locatiegegevens zijn onder meer een van uw IP-adres afgeleide locatie of gegevens die met minder precisie aangeven waar u zich bevindt, zoals op het niveau van een stad of postcode.
 7. Inhoud: We verzamelen inhoud van uw berichten die u naar ons verstuurd hebt, zoals feedback en beoordelingen die u geschreven hebt, of vragen en informatie die u verschaft hebt voor klantenondersteuning. Wanneer u contact met ons opneemt, met bijvoorbeeld klantenservice of partnerteam, kunnen telefoongesprekken of chatsessies met onze medewerkers worden opgenomen en gemonitord.
 8. Voorkeuren: We verzamelen gegevens over de door u ingevulde of aangevinkte voorkeuren, alsook herleiden voorkeuren op basis van uw gebruikersprofiel.

Artikel 4. Inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens

 1. Wij proberen uw gegevens altijd correct bij te houden. U heeft het recht de gegevens welke over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren en onjuiste gegevens te laten verwijderen.
 2. Als u een account heeft, kunt u via uw persoonlijke toegangscode en wachtwoord altijd uw persoonsgegevens inzien en wijzigen. U heeft altijd het recht uw persoonsgegevens te veranderen en/of te verwijderen indien deze incorrect zijn.
 3. Als u jonger bent dan 18 jaar, dan kunt u zich niet registreren.
 4. Als u niet langer marketingcommunicaties van ons wilt ontvangen, hebt u het recht om hierom te verzoeken. U kunt dit doen door ons te e-mailen of op de opt-out knop onderaan de uiting te klikken.
 5. Om deze rechten uit te oefenen of om een klacht in te dienen of om een verzoek om inlichtingen in te dienen over onze privacy praktijken, neemt u per e-mail contact met ons op via support@bookingboosters.nl.
 6. Om gebruik te kunnen maken van uw rechten kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitskaart met het verzoek mee te sturen, of andere stappen om uw identiteit te verifiëren. Hierbij doen wij het verzoek om uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, om zo goed mogelijk uw privacy te waarborgen. Wij zullen uiterlijk binnen vier weken reageren op uw verzoek.
 7. Indien u binnen een periode van 6 maanden voor de tweede maal een verzoek hiertoe indient, kunnen we daarvoor een bedrag van € 75 in rekening brengen.

Artikel 5. Derden

 1. Wij zullen de persoonsgegevens niet aan derden verkopen of verstrekken, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege bijvoorbeeld een overname en/of fusie waar wij bij betrokken zijn.
 2. Wij delen persoonlijke informatie met derden die namens ons services uitvoeren. Wij gebruiken bijvoorbeeld mogelijk derden voor het hosten van onze websites, het runnen van bepaalde functies ervan, het verzenden van e-mails, het uitvoeren van klantenonderzoek, het autoriseren en verwerken van uw betalingen, het beheren en analyseren van gegevens en de effectiviteit van onze advertenties. Deze derden worden niet door ons bevoegd om de informatie te gebruiken voor eigen doelen.
 3. Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze websites gebruik maakt, verlaat u onze website. Wij hebben deze websites niet (allemaal) gecontroleerd, beheren deze websites niet en dragen geen verantwoordelijkheid voor deze websites. Als u besluit een website van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig op eigen risico. 
 4. Wij kunnen de informatie die wij over u verzamelen overdragen naar en bewaren in landen anders dan het land waarin de informatie oorspronkelijk werd verzameld, inclusief de Verenigde Staten en andere bestemmingen buiten de Europese Unie (EU), in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 5. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Meer informatie over het privacybeleid van Google staat op de website van Google.

Artikel 6. Veiligheid

 1. Wij doen ons uiterste om uw gegevens veilig te verwerken, met als doel om ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen. Hiervoor hebben wij fysieke, elektronische en organisatorische beheermaatregelen getroffen opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen. Wij gebruiken codering op onze websites en applicaties, waaronder SSL- beveiliging, bij het verzamelen of overdragen van belangrijke gegevens.
 2. Wij kunnen niet de effectiviteit van dergelijke veiligheidsmaatregelen garanderen en niets in deze kennisgeving mag worden opgevat als een expliciete of impliciete garantie tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.
 3. Serviceproviders die mogelijk toegang tot uw informatie hebben om namens ons services te leveren, zijn contractueel verplicht om dergelijke informatie in vertrouwen te houden, voldoende gegevensbeveiligingsmaatregelen te implementeren en mogen deze gegevens mogelijk niet voor enige andere doeleinden gebruiken. 

Artikel 7. Verdenking misbruik

 1. Wij behouden ons het recht voor om zowel proactief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat wij in dit geval het recht heeft om alle informatie van en over bezoekers en een inschrijver op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. We hebben daarnaast het recht om, bij een voldoende onderbouwde verdenking van misbruik, nadere gegevens over de inschrijver op te vragen bij derden. Bij voldoende bewijs kunnen wij passende maatregelen treffen, waaronder uitsluiting van onze website of diensten en/of aangifte bij de politie en/of andere relevante autoriteiten.

Artikel 8. Bewaartermijn

 1. Wij bewaren uw informatie zolang als nodig om de doeleinden waarvoor wij het verzamelen te bereiken, behalve zoals anderszins wettelijk is vereist. 
 2. Gegevens van bezoekers van deze website worden geanonimiseerd verwerkt en bewaard door Google Analytics.
 3. Gegevens van bezoekers worden opgeslagen in de logbestanden van de servers. Deze gegevens worden na 90 dagen verwijderd.
 4. Gegevens van personen die een account hebben aangemaakt op de website of zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief worden bewaard tot het moment van beëindiging van het account of uitschrijving voor de nieuwsbrief.
 5. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de  financiële afwikkeling van overeenkomsten bewaren we 7 jaar.

Artikel 9. Wijzigen privacyverklaring

 1. Wij hebben het recht deze privacyverklaring aan te passen. Deze aanpassingen worden direct geplaatst op onze website en u zult hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacy verklaring.
 2. Onderhavige privacyverklaring is per 15 juni 2018 van kracht en vervangt alle eerdere versies.

Artikel 10. Klachten

 1. Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van zijn gegevens, dient hij zich te wenden tot onze directie.
 2. Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Voor vragen met betrekking tot deze privacy verklaring, de website of Booking Experts kunt u terecht bij support@bookingboosters.nl.

Mis niets van Booking Experts en schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Beschermd door reCAPTCHA. Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.